Yetkili Acentalık Sözleşmesi

AYDER SEYAHAT TURİZM A.Ş. ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme İzmir Caddesi 13-1 Kızılay/ANKARA adresinde mukim  Ayder Seyahat Turizm A.Ş. (bundan böyle Ayder olarak anılacaktır) ile ...................................... adresinde mukim ………………………………………………………….. ( bundan böyle Acente olarak anılacaktır) arasında imzalanmış ve taraflar aşağıdaki hususlar çerçevesinde karşılıklı tam mutabakata varmışlardır.

 

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

Bu sözleşme,Ayder Turizm’in yurtiçinde arz etmiş olduğu Yurtiçi Paket Turları’nın Acente tarafından komisyon karşılığı satılmasını ve bununla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere hazırlanmıştır.

  1. Yönetmelik, Talimat ve Tarife Hükümlerine Uyma:

Acente, A veya B grubu resmi seyahat acentesi olarak mevzuatın, özellikle Turizm Bakanlığı ve TURSAB’ın öngördüğü her türlü şartlara haiz olduğunu taahhüt eder. Sözleşmenin imzasından sonra bu şartların yitirilmesi ile sözleşme kendiliğinden sona erer.

  1. Acente’nin Hak ve Yükümlülükleri:
   1. Acente, Ayder’in faaliyet alanları içerisinde yer alan Yurt içi Paket Turları için Ayder’den hizmet alacak, tur bedelini  Ayder’e banka havalesi (Havale ve Banka muamele masrafları acenteye aittir) veya kredi kartı ile rezervasyon tarihinde ödeyecektir.
   2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar; Bakanlığa ve üçüncü şahıslara karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Acente iş veya eylemlerinde gerekli özeni göstermeyi ve bünyesinde çalıştırdığı personelin de bu özeni göstermesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Acente, ihmal, kasıt ve kusuru veya kusursuz sorumluluk neticesinde üçüncü şahıslar ve/veya Ayder’e verdiği zararlardan, Ayder’e karşı sorumlu ve yükümlüdür. Ayder’in bu zararları Acenteye, resen rücu etme hakkı vardır. Varsa hak edişinden tahsil edilir. Acente, sözleşme konusu turizm faaliyetini sürdürürken üçüncü şahıslara zarar verir ve bu zarar yargı kararı, halin icabı ya da hizmetin niteliği gereği Ayder tarafından ödenmek zorunda kalınırsa, Ayder, zararı tüm ferileri ile ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tamamıyla acenteye rücu eder. Acente, kendi kusuru neticesinde yol açtığı zararların Ayder tarafından ödenmesi halinde bunları asıl ve ferileriyle ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

  1. Rezervasyon ve komisyon
    1. Ayder, Acente’ye rezervasyonunu gerçekleştirdiği turların karşılığında toplam tur bedeli üzerinden komisyon verecektir (ekstra uçak bedeli var ise bu bedel toplam tur bedelinden düşülerek komisyon hesaplanacaktır) . Yıl sonunda gerçekleşen toplam ciroya istinaden oluşabilecek komisyon farkı fatura karşılığı acentaya ödenecektir. Erken rezervasyon döneminde yapılan satış tutarları yıl sonu cirosuna dahil edilmeyecektir. Komisyon tutarları için bilgi talep ediniz.
    2. Acente Tur ücretlerinde değişiklik yapamaz. Ayder’in belirlemiş olduğu tur ücretlerini aynen müşterisine uygulamak zorundadır. Aksi takdirde Ayder Acenteye rezervasyon tutarı kadar ücreti ceza olarak uygulayacak ve Acente’den tahsil edecektir. Devamı halinde; Ayder, Acentenin satışlarını durdurarak, sözleşmesini askıya alabilir veya tamamen fesih edebilir.
    3. Erken rezervasyon uygulaması yapılan turlarda; erken rezervasyon süresince alınacak olan rezervasyonlar için erken rezervasyon indirimi yapıldıktan sonraki kalan tutar üzerinden acenteye komisyon verilir. (Komisyon oranı için bilgi alınız) Acente Erken Rezervasyon İndirim oranını aynı şekilde müşterisine yansıtmak zorundadır. Aksi takdirde Ayder Acenteye rezervasyon tutarı kadar ücreti ceza olarak uygulayacak ve Acente’den tahsil edecektir. Devamı halinde; Ayder Acentenin satışlarını durdurarak, sözleşmesini askıya alabilir veya tamamen fesih edebilir.
    4. Ayder’in hesabına geçmeyen hizmetlere ilişkin komisyon hesaplaması yapılmaz, komisyon hesabı verilen hizmete ilişkin bedelin Ayder hesabına geçmesinin akabinde yapılır.
    5. Acenteye ödenen komisyon karşılığında acenteden “KDV dahil” fatura alınır. Komisyon faturasının tarihi, hizmetin satışının yapıldığı ay içerisinde olmalıdır. Komisyon faturası alınmadan ödeme yapılmaz.
    6. Acente satışlarını Ayder web sitesi üzerinden yapar, yaptığı rezervasyonla ilgili; rezervasyon değişikliği, iptal ve iade işlemleri yapamaz. Bu işlemler sadece Ayder merkez ofis tarafından yapılabilir
    7. Eksik bilgilendirmeden kaynaklanan sorunlarda tek muhatap ilgili acentedir.
    8. Turlarda yeterli kişi sayısı sağlanamadığı takdirde tur, Ayder tarafından iptal edilebilir. Acente bu konuda müşterileriyle tur sözleşmesi (tur katılım formu) yapmak zorundadır aksi takdirde maddi manevi sorumluluk acenteye aittir.
  2. Gizlilik:

Taraflar, işbu anlaşma kapsamında alınan her türlü bilgiyi gizli tutmayı ve korumayı, bu bilgileri işbu anlaşma amaçları dışında bir amaç için kullanmamayı ve bu bilgileri üçüncü taraflara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder. Aksine davranış halinde uğranılan tüm maddi ve manevi zarar gizliliği ihlal eden tarafından karşılanacaktır.

  1. Delil Sözleşmesi

İş bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların hallinde Ayder'in ticari defter ve kayıtları HMK 193. maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olup başka delil gösterilemez.

  1. Damga Vergisi

İş bu sözleşme nedeniyle doğacak damga vergisi acente tarafından ödenecektir.

  1. Tebligat ve Yetki

Yukarıda yazılı adresler tebligat adresleri olup, bu adreslerde bir değişiklik olması halinde üç gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilecektir. Adres değişikliği bildirilmediği takdirde bu adreslere veya en son bildirilen adrese yapılacak tebligatlar bila tebliğ dönse bile taraflara yapılmış sayılır ve kanuni tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur.  Taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözüm yeri ANKARA MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ’dir.

  1. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl (bir yıl) süre ile geçerlidir. Taraflardan birinin sözleşmenin bitiminden en az 1 ay önce yazılı olarak sözleşmenin feshini istemediği durumlarda sözleşme aynı koşullar ile 1 yıl daha uzar. Bildirimin bulunmadığı hallerde sözleşme kendisini otomatik olarak devam ettirir. Devam eden yıllar için komisyon oranında değişiklik yapılabilir. Taraflardan birinin ticari unvanı değişse dahi imzalanan bu anlaşma 1 yıl süre ile geçerli kalacaktır. Ayder de Acente de gerek gördüğü hallerde derhal tek taraflı olarak fesih hakkını kullanabilir, Ayder de Acente de bu durumda hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Sözleşme sona erdiği zaman Acente’ye verilen sistem kullanım şifreleri ve hakkı iptal edilir.

İş bu sözleşme 9 (dokuz) ana maddeden ve 2 (iki) sayfadan ibaret ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası Ayder’de diğer nüshası Acente’de kalmak üzere ........................ tarihinde imza ve teati edilmiştir.